Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

z dnia 10 września 2013 r. - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:
 • nadzorowanie i kontrolowanie (w tym okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów) ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka w celu minimalizacji prawdopodobieństwa niewłaściwej realizacji zadań w obszarze ochrony informacji niejawnych
 • nadzorowanie analizy oświadczeń majątkowych składanych przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników jednostek administracji zespolonej Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w celu realizacji obowiązującego w tym zakresie wymagania ustawowego
 • opracowywanie, aktualizowanie i nadzorowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, celem ewentualnego wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych m.in. w celu zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za ich naruszenie, z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto w celu realizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie ww. wykazu, w celu realizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca z dokumentami, prowadzenie rozmów i szkoleń, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na 1 piętrze w pokoju biurowym (budynek A, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe
pozostałe wymagania niezbędne:
 • 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata w pionie ochrony informacji niejawnych
 • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne
 • odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość procedury administracyjnej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość przepisów w zakresie oświadczeń majątkowych wynikająca z ustaw o samorządach: gminnym, powiatowym i województwa
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • umiejętność zarządzania zasobami, myślenie analityczne i kreatywne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, efektywna komunikacja
wymagania  dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych
 • asertywność, umiejętność prezentacji, odporność na stres
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa i kopia zaświadczenia o przeszkoleniu
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymaganie dodatkowe w zakresie doświadczenia zawodowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od 10 września 2013 roku do 20 września 2013 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
Kancelaria ogólna, pokój 12
ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych”

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, opublikowanymi na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Autor informacji: Andrzej Baranowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-09-09
Data udostępnienia informacji: 2013-09-10
Ilość wyświetleń informacji: 2705
Rejestr zmian dokumentu